domů   |   kontakty

POSKYTOVANÉ  SLUŽBY

Řízení projektu v předprojektové fázi přípravy

 • Zajištění informací o uvažované lokalitě výstavby
 • Zajištění potřebných měření a průzkumů lokality
 • Technická oponentura v procesu předprojektové přípravy
  • kontrola plnění záměrů a zájmů investora již ve stadiu tvorby technické koncepce projektu…
 • Pomoc při zajištění práv k pozemkům
 • Zajištění potřebných vyjádření správců sítí k umístění stavby
 • Zajištění potřebných stanovisek, souhlasů, povolení dotčených orgánů státní správy (DOSS) a rozhodnutí k umístění stavby

Řízení projektu v projektové fázi přípravy

 • Technická oponentura v procesu projektové přípravy
  • o Kontrola plnění zájmů investora ve stadiu projektování formou technických rad nad rozpracovanou projektovou dokumentací…
 • Výkon funkce koordinátora BOZP při zpracování projektu
 • Pomoc při zajištění práv k pozemkům
 • Zajištění potřebných vyjádření správců sítí k realizaci stavby
 • Zajištění potřebných stanovisek, souhlasů, povolení DOSS a rozhodnutí k realizaci stavby

Řízení projektu v průběhu realizace

 • Příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Sestavení zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Technická pomoc při návrhu smlouvy o dílo
 • Výkon technického dozoru investora během realizace stavby
  • technický dozor investora (stavebníka) je občasný, nebo trvalý nezávislý dohled nad prováděním stavebních prací, nad jejich kvalitou, dodržováním technologických postupů, časového průběhu výstavby…
 • Vedení kontrolních dnů stavby
 • Kontrola fakturace dodavatele a časového průběhu výstavby
  • kontrola soupisů provedených prací
  • ověřování rozsahu provedených prací
 • Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi
 • Výkon cenového dozoru během realizace stavby
  • kontrola věcného a cenového souladu se smluvními dokumenty
  • kontrola dopadů věcných změn do finančních nákladů stavby
 • Koordinace autorského dozoru a dodavatele stavby
 • Zajišťování procesu předávání a přejímání stavby
 • Kontroly odstranění zjištěných vad či nedodělků

Řízení dodávek stavebních prací

 • Návrh smluvních modelů s dodavateli
 • Zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • Návrhy postupu výstavby
 • Řízení stavebních prací a dodávek
 • Dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací


Vlastní projektové práce, energetické výpočty
Provádíme, případně v kooperaci s partnery zajišťujeme:

 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Odborné posudky pro NOVOU ZELENOU ÚSPORÁM
 • Štítky obálky budov
 • Návrhy topných systémů a rozvodů
 • Projekty zdravotechnických instalací (voda, kanalizace)
 • Projekty rozvodů plynu
 • Ostatní projektové práce
copyright david valik 2009